Menu

Algemeen

 1. 1. Deze Veilingvoorwaarden onlineveiling (hierna: “Veilingvoorwaarden”) zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen OnlineHengstenboer en deelnemers aan door OnlineHengstenboer online veilingen op door OnlineHengstenboer nader vast te stellen data en tijdstip in 2019. Degene die tijdens de online veiling op (een) kavel(s) biedt (hierna: “Bieder”/”Koper”) wordt geacht de toepasselijkheid van deze Veilingvoorwaarden te hebben aanvaard. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.
 2. 2. OnlineHengstenboer organiseert en faciliteert de online veiling en veilt de kavels in opdracht van een verkoper (“Verkoper”). OnlineHengstenboer is geen partij bij tot stand te komen of gekomen overeenkomsten tussen Verkoper en Bieder/Koper. OnlineHengstenboer is niet aansprakelijk voor schade, ongeacht oorzaak en omvang, als gevolg van enige tekortkoming in de correcte nakoming van verbintenissen van Bieder/Koper en/of Verkoper en/of als gevolg van enig handelen en/of nalaten van Bieder/Koper en/of Verkoper.
 3. 3. Koper is degene die het bod tijdens de online veiling uitbrengt dat door OnlineHengstenboer in opdracht van Verkoper als hoogste bod wordt aanvaard en aan wie het ter online veiling aangeboden kavel van Verkoper wordt gegund. Tussen Koper en Verkoper komt een koopovereenkomst (“Koopovereenkomst”) tot stand op het moment dat OnlineHengstenboer een bod van Bieder/Koper als hoogste bod aanvaardt (“Afslagbedrag”) en het geveilde kavel aan die Bieder/Koper is gegund. Gunning vindt plaats op het moment van afloop van de online veiling. De koper dient direct online via IDEAL te betalen.
 4. 4. Alle bedingen in deze Veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor, ten behoeve van en/of namens OnlineHengstenboer werkzaam zijn of waren. Zij kunnen op de bepalingen van deze Veilingvoorwaarden rechtstreeks een beroep doen, als waren zij zelf OnlineHengstenboer.
 5. 5. Alle bedragen genoemd in deze Veilingvoorwaarden zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

De veiling en herroepingsrecht

 1. 6. OnlineHengstenboer bepaalt de orde en de volgorde van de online veiling. OnlineHengstenboer heeft het recht een ieder  zonder opgaaf van redenen toegang tot en/of deelname aan de online veiling te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden aan deelname aan de online veiling te stellen.
 2. 7. Om als Bieder deel te kunnen nemen aan een online veiling is registratie op de door OnlineHengstenboer voorgeschreven wijze vereist en dient, zonder voorbehoud, te worden ingestemd met de voorwaarden en procedures die door OnlineHengstenboer op de online veiling van toepassing zijn of worden verklaard. OnlineHengstenboer behoudt zich het recht voor om registratie voor een online veiling en (verdere) deelname van een Bieder aan een online veiling om haar moverende redenen op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. Bieder dient zich voor deelname aan de online veiling digitaal te registreren op www.onlinehengstenboer.nl Bieder krijgt een strikt persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang tot het biedsysteem mogelijk is. Bieder is verantwoordelijk voor alle handelingen die op een online veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit gebruik van Bieders gebruikersnaam en wachtwoord. Biedingen geschieden digitaal. Per kavel is het hoogste bod aangegeven op de veilingsite. De biedstappen bedragen €10,- per bod tenzij anders aangegeven.
 3. 8. De online veiling sluit op vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de online veiling staat aangegeven op de veilingwebsite. Indien de laatste vijf minuten voor de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht wordt de sluitingstijd (steeds) met vijf minuten verlengd. Definitieve sluiting vindt vervolgens plaats vijf minuten na het laatste bod.
 4. 9. Een Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich bij een online-veiling kunnen voordoen waaronder technische onvolkomenheden waardoor niet tijdig een bod kan worden uitgebracht.
 5. 10. Een bieder met het één na hoogste bod is verplicht om zijn/haar bod gedurende 14 dagen na sluiting van de online veiling gestand te doen voor het geval het hoogste bod ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan.
 6. 11. De ter online veiling aangeboden kavels worden voetstoots geveild/verkocht zonder actie of reactie, in de staat waarin zij zich bij gunning bevinden, zonder aansprakelijkheid van OnlineHengstenboer verbandhoudende met de waarde, de staat en/of de hoedanigheid van geveilde kavels.
 7. 12. Bieder/Koper biedt voor eigen rekening en risico en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod is geaccepteerd.
 8. 13. OnlineHengstenboer kan niet garanderen dat Verkoper de eigendom van een geveild kavel vrij en onbezwaard aan Bieder/Koper over kan dragen en OnlineHengstenboer is niet aansprakelijk voor eventuele daarmee verbandhoudende schade.
 9. 14. Zolang OnlineHengstenboer geen algehele betaling van Bieder/Koper heeft ontvangen, ook krachtens eventuele andere Koopovereenkomsten, blijft Verkoper eigenaar van het kavel. Tot dat moment heeft OnlineHengstenboer op het kavel een retentierecht. Pas na schriftelijke toestemming van OnlineHengstenboer is Verkoper bevoegd het verkochte kavel aan Koper te leveren.
 10. 15. Koper kan een Koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een kavel via een online veiling (Internetkoop) gedurende een periode tot 14 dagen zonder opgave van redenen op basis van het wettelijk herroepingsrecht van artikel 6:230o e.v. Burgerlijk Wetboek ontbinden. Omdat het hier gaat om ingevroren en bederfelijke goederen heeft de consument in dit geval geen recht op het herroepingsrecht en kan de koop na verzending niet ontbonden worden. Dit omdat de kwaliteit na verzending niet meer gewaarborgd kan worden. 

 

Informatie

 1. 16. OnlineHengstenboer stelt informatie betreffende het kavel zo zorgvuldig mogelijk samen. De informatie is erop gericht een indruk te geven van de kwaliteit van de ter online veiling aangeboden kavels, zonder dat OnlineHengstenboer hiermee volledigheid betracht en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend.

 

Afslagbedrag, Opgeld, Koopsom, Betalingsverplichtingen Koper

 1. 17. Koper dient direct na de Koopovereenkomst de Koopsom in Euro’s aan OnlineHengstenboer te betalen door overmaking via IDEAL op het bankrekeningnummer ten name van Stallions Online, zonder enige korting of verrekening. De Koopsom wordt als volgt berekend: het Afslagbedrag wordt vermeerderd met een bedrag gelijk aan 10% van het Afslagbedrag (“Opgeld”), een en ander te vermeerderen met het van toepassing zijnde BTW tarief. Btw-tarief kan afhankelijk zijn van de hoedanigheid/nationaliteit van Verkoper, Koper en van toepasselijke regelgeving.
 2. 18. Bij gebreke aan tijdige betaling van de Koopsom is Bieder/Koper in verzuim en heeft OnlineHengstenboer het recht het kavel onmiddellijk onderhands te verkopen, waarbij het bod van de oorspronkelijke Bieder/Koper niet meer geldt. Bieder/Koper heeft nimmer recht op een meeropbrengst bij onderhandse verkoop en blijft gehouden de minderopbrengst aan OnlineHengstenboer te vergoeden. OnlineHengstenboer heeft dan voorts de bevoegdheid zonder ingebrekestelling namens Verkoper en zonder Verkopers toestemming de Koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat Bieder/Koper een recht op (schade)vergoeding(en) toekomt. In geval van verzuim van Koper heeft OnlineHengstenboer een retentierecht op het kavel, is Bieder/Koper aan OnlineHengstenboer administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 6% van de Afslagbedrag en is Bieder/Koper alle (buiten)gerechtelijke kosten gemoeid met incasso van OnlineHengstenboer vordering op Bieder/Koper, met een minimum van € 500,--, aan OnlineHengstenboer verschuldigd. Koper komt geen recht op verrekening toe.

 

Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid

 1. 19. OnlineHengstenboer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van die schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie.
 2. 20. OnlineHengstenboer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop van de online veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of door of aan kavels.
 3. 21. OnlineHengstenboer is niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een derde(n).
 4. 22. Bieder/Koper is aansprakelijk voor alle schade door hemzelf veroorzaakt en vrijwaart OnlineHengstenboer tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, Verkopers en/of andere Bieders/Kopers, verband houdende met die schade, ongeacht aard en omvang.
 5. 23. Uitsluitingen van aansprakelijkheid van OnlineHengstenboer gelden niet in geval van aan OnlineHengstenboer toe te rekenen opzet of grove schuld van OnlineHengstenboer.
 6. 24. Iedere aansprakelijkheid van OnlineHengstenboer is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,-- Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit en waarvoor OnlineHengstenboer aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.

 

Omzetbelasting

 1. 25. OnlineHengstenboer is ondernemer voor de omzetbelasting. Wijzigingen ten aanzien van het geldende BTW-tarief kunnen aanleiding zijn voor een overeenkomstige aanpassing van de toe te passen BTW percentages.
 2. 26. Indien ter zake van de overgang van geveilde kavels naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de bieder/koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht de bieder/koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken.
 3. 27. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de bieder/koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende kavel. Op verzoek van OnlineHengstenboer is de bieder/koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan OnlineHengstenboer te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien de bieder/koper naar genoegen van OnlineHengstenboer aan de voorwaarden volgens artikel 31 heeft voldaan. De bieder/koper is aansprakelijk en vrijwaart OnlineHengstenboer in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 31. Daarnaast is de bieder/koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die OnlineHengstenboer maakt, met een minimumbedrag van €  1.000,- inclusief BTW.

 

Geschillen en toepasselijk recht

 1. 28. Indien tijdens de online veiling een geschil ontstaat over de gang van zaken tijdens de online veiling is OnlineHengstenboer bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken en bevoegd de online veiling bij opbod voort te zetten. Indien OnlineHengstenboer de notaris verzoekt over de gang van zaken tijdens de online veiling een oordeel te vellen, zal de notaris bindend en onherroepelijk voor alle partijen beslissen.
 2. 29. De rechtsverhoudingen tussen OnlineHengstenboer en Koper, OnlineHengstenboer en Verkoper en tussen Verkoper en Koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Geschillen, anders dan die aan het oordeel van de notaris zijn onderworpen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) door één arbiter te benoemen volgens de lijstprocedure. De arbitrage vindt plaats in Utrecht. De arbitrageprocedure wordt in de Nederlandse taal gevoerd. Indien Koper een consument is, is op diens schriftelijk verzoek de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, bevoegd. Indien Verkoper en/of OnlineHengstenboer een procedure aanhangig wil maken en Koper is consument, zal Verkoper/OnlineHengstenboer gedurende een maand Koper in de gelegenheid stellen schriftelijk Kopers keuze voor NAI-arbitrage of de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, kenbaar te maken. In geval van een spoedeisend belang (kort geding) kan verkoper/OnlineHengstenboer die termijn bekorten tot vijf werkdagen.
 3. 30. De Nederlandse tekst van deze veilingvoorwaarden is bindend.