Menu

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden | Online Hengstenboer Artikel 1 - Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die door Online Hengstenboer - DDL Challenge VOF online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een bestelling te plaatsen, erkent u en stemt u ermee in dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. De pagina’s, de inhoud, de infrastructuur, de adviestools en de online bestelservice van de website zijn eigendom van, worden beheerd en u aangeboden door Online Hengstenboer en worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op onderstaande voorwaarden. Online Hengstenboer - DDL Challenge VOF wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid met ‘Online Hengstenboer’, ‘wij’, ‘we’, of ‘onze’. Artikel 2 - Dienstomschrijving Via de website onlinehengstenboer.nl biedt Online Hengstenboer een online platform aan waarop hengstenhouders dekkingen van dekhengsten aanbieden en waarop bezoekers aan de website dergelijke bestellingen kunnen plaatsen. Online Hengstenboer is enkel het platform voor de relatie tussen u en de door u gekozen hengstenhouder en Online Hengstenboer vormt dus geen partij bij de overeenkomst maar fungeert alleen als tussenpersoon om een koop tot stand te brengen waarbij Online Hengstenboer gemachtigd is door hengstenhouders om bestellingen via onlinehengstenboer.nl uit naam van de door uw hengstenhouder te accepteren en betalingen te incasseren ten behoeve van de betreffende hengstenhouder. Artikel 3 - Overeenkomst Als u een bestelling plaatst via onlinehengstenboer.nl dan gaat u een contractueel bindende relatie aan met de door u gekozen hengstenhouder. Een overeenkomst tussen u en de door u gekozen hengstenhouder komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Online Hengstenboer namens de door u gekozen hengstenhouder. Wij zullen vanaf het moment dat u de bestelling heeft geplaatst geen verdere rol vervullen in de relatie tussen u en de door u gekozen hengstenhouder. Online Hengstenboer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Online Hengstenboer dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling en krijgt u binnen tien dagen uw geld terug gestort op uw rekening. Artikel 4 - Aanvullende voorwaarden Naast deze Algemene Voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden van de door u gekozen hengstenhouder van toepassing op bestellingen via onlinehengstenboer.nl. U dient op onlinehengstenboer.nl akkoord te gaan met de aanvullende voorwaarden van de door u gekozen hengstenhouder om een bestelling te kunnen plaatsen. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden van de door u gekozen hengstenhouder en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze Algemene Voorwaarden, tenzij het bepalingen over tarieven en betaling betreft of anders is bepaald. Artikel 5 - Levering en uitvoering Levering en uitvoering vinden plaats in overeenstemming met de aanvullende voorwaarden van de door uw gekozen hengstenhouder, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De door u gekozen hengstenhouder zal contact met u opnemen voor een definitieve afspraak voor inseminatie/levering, in overleg kunt u afspreken of de inseminatie bij de hengstenhouder of bij uw merrie op stal plaatsvindt.  Artikel 6 - Herroepingsrecht Voor bestellingen op onlinehengstenboer.nl geldt geen bedenktermijn. Na een bestelling via onlinehengstenboer.nl kunt u zich daarom niet beroepen op het herroepingsrecht. Dit in vereenstemming met de Nederlandse wetgeving. Artikel 7 - Tarieven en betaling De vermelde prijzen op onze website zijn in euro’s, inclusief BTW en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen) maar exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen Artikel 8 - Overmacht Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Online Hengstenboer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst namens de door uw gekozen hengstenhouder zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Online Hengstenboer of de door uw gekozen hengstenhouder gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Online Hengstenboer en/of de door u gekozen hengstenhouder kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.    Artikel 9 - Gegevens Om een bestelling te kunnen plaatsen op onlinehengstenboer.nl dient u een account aan te maken op onze website. Het aanleveren en/of invoeren van de juiste gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid zodat we uw bestelling naar behoren kunnen afhandelen. Online Hengstenboer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verkeerd ingevoerde gegevens en heeft geen enkele verplichting om deze gegevens te verifiëren. Artikel 10 - Privacy Online Hengstenboer zal uw gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Onze website bevat een Privacy Statement. Online Hengstenboer neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. Artikel 11 - Aansprakelijkheid De website onlinehengstenboer.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onze adviestools zijn gebaseerd op informatie aangeleverd door de hengstenhouders, die om die reden ook verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, volledigheid en de juistheid van de informatie en beeldmaterialen die op onze website worden getoond. Wij kunnen niet garanderen dat alle informatie accuraat en foutloos is, noch kunnen we verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde informatie op onze website. Dit geldt ook voor welke onderbreking dan ook, of deze nu door tijdelijke en/of gedeeltelijke defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van onze website of door iets anders optreedt. De hengstenhouders zijn zelfstandige partijen waarvoor Online Hengstenboer niet aansprakelijk is. Derhalve is Online Hengstenboer op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade door of vanwege aangeboden producten op onze website of voor enige handelingen van de hengstenhouders of andere derden. Wij zijn enkel aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzettelijke en grove nalatigheid aan onze zijde. Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Artikel 13 - Klachten Wij doen ons uiterste best om u van dienst te zijn. Mocht u op-/aanmerkingen of klachten over de diensten of website hebben dan kunt u contact opnemen via info@onlinehengstenboer.com. In geval dat een klacht veroorzaakt is door de hengstenhouder dient u een oplossing overeen te komen met de door u gekozen hengstenhouder. Online Hengstenboer is hierin geen partij. Uiteraard stellen wij het wel op prijs wanneer u ons informeert over dergelijke zaken, zodat wij de betreffende hengstenhouder hier op aan kunnen spreken. Artikel 14 - Reparatieclausule Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in voorgaande paragraaf, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is. Onverminderd het voorgaande kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.